IOT road voice monitor

ניתור מצבו של הכביש בדרכים בין עירוניות הינו קריטי למניעת תאונות ופקקי תנועה. לרוב ניתן לגלות סדקים או בורות תת קרקעיים לפני שהם הופכים לבעיה.
אחת השיטות לניתור היא באמצעות הרעש שהכביש יוצר כאשר כלי רכב נעים עליו.
כביש המכיל סדק יוצר רעש שונה מכביש בריא ללא סדקים.

מטרת הפרויקט

מימוש חישן חכם קטן וזול מאוד, אשר יהיה מסוגל לקלוט את הרעש שהכביש מיצר באמצעות מקרופון. מידע זה יועבר באלחוט אל תחנת איסוף המידע. המכשיר יאסוף אנרגיה מהשמש בכדי לפעול לאורך זמן.

תכולת הפרויקט

 המכשיר ימומש באמצעות ארדואינו ויעביר את המידע באמצעות רשת אלחוטית

  1. לימוד סביבת העבודה של הארדואינו.
  2. תכנון ומימוש המערכת
  3. כתיבת תוכנת ההפעלה של המכשיר.

פרויקט זה הינו פרויקט סמסטריאלי עם אופציה להרחבה.

דרישות קדם: מערכות ספרתיות

מנחה: מוני אורבך, דו”אל: mony@ee.technion.ac.il  טלפון: 8294664 04